OSBD-PB a zašlé časí

Ako si OSBD-PB spomenulo na zašlé časí.
   Ústava Československej socialistickej republiky zákon č. 100/1960 Sb. Konkrétne článok 4 „Vedúcou silou v spoločnosti i v štáte je predvoj robotníckej triedy, Komunistická strana Československa, dobrovoľný bojový zväzok najaktívnejších a najuvedomelejších občanov z radov robotníkov, roľníkov a inteligencie..“  Ktorým sa konštitucionalizovalo postavenie Komunistické strany Československa (KSČ) ako vedúcej sile v spoločnosti a štáte.

    OSBD Považská Bystrica sa vracia o 47 rokov späť. Konkrétne časť II. Voľba Delegátov článok. 11 ods. 7) Voľbu delegátov technicky organizuje a usmerňuje predstavenstvo prostredníctvom zamestnancov družstva a zrealizuje ZVB v dome, ak je členom družstva, alebo iný člen družstva bývajúci v dome, poverený družstvom z dôvodu podľa ods. 4. ZVB (poverený člen) je oprávnený rozhodnúť o spôsobe a termínoch realizácie písomnej voľby delegáta. (Aká zhoda z článkom 4 Ústavy Československej socialistickej republiky.) Po vykonaní voľby je ZVB (poverený člen) povinný najneskôr do 31.12. kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom končí volebné obdobie delegátov doručiť volebné listiny na družstvo. Výsledky volieb zistí a zverejní volebná komisia.“

    Zástupca vlastníkov bytov (ZVB - výraz, ktorý zákon 513/1991 Z.z. DRUŽSTVO Nepozná !) rozhoduje o spôsobe a termínoch realizácie písomnej voľby delegáta. Nie členovia. Ba vlastne rozhodli členovia, ktorý zastupujú členov na Zhromaždený delegátov (ZD). Podľa vzoru čl.4. KSČ, vedúcou silou štátu je Komunistická strana, tak vedúcou silou v OSBD nie sú členovia Družstva ale ZVB ako delegáti.

 Čiže ZVB ako delegáti zastupujúci členov si schválili Volebný poriadok, ktorým si schválili, že oni budú rozhodovať ako voliť členov, ktorý majú zastupovať členov.

§ 239 zákona č. 513/1991 Z.z. Členská schôdza

 (7) Ak s ohľadom na rozsah družstva nie je dobre možné zvolávať členskú schôdzu, môžu stanovy určiť, že v rozsahu nimi určenom plní pôsobnosť členskej schôdze zhromaždenie delegátov. Každý z delegátov sa volí rovnakým počtom hlasov. Stanovy môžu určiť odchýlky, pokiaľ sú potrebné vzhľadom na organizačné usporiadanie družstva.

Zákon neurčuje spôsob voľby necháva to na členoch (všetkých).

Zákon jednoznačne cituje. „Každý z delegátov sa volí rovnakým počtom hlasov“. Keďže v rámci zákona Družstvo OSBD na základe členenia je zložené z dvoch lokalít, ktoré sú rozdelené na obvody tak, účastníkmi sú delegáti zvolení priamou voľbou členmi družstva podľa vopred schváleného kľúča. Ten si delegáti schválili 80 – 120. To znamená jeden zvolený člen (delegát) zastupuje od 80 až do 120 členov na ZD.

    Lenže ZVB ako delegáti si schválili Volebný poriadok, nehladiac na Stanovy OSBD, ktoré tiež schválili.

Stanovy OSBD, Článok 65 ods.4 (zas zhoda čl.4 KSČ) Podrobnosti a postup orgánov pri voľbách a odvolaní, o rokovaní a o rozhodovaní a overovaní zápisnice upravuje Volebný poriadok a Rokovací poriadok, ktoré schvaľuje Zhromaždenie delegátov.

Článok 66, Zhromaždenie delegátov.

1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje

právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie

delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze. Jeho účastníkmi sú delegáti zvolení priamou voľbou členmi družstva podľa vopred schváleného kľúča. V prípade, že si členovia družstva nezvolia svojich zástupcov priamou voľbou, písomnou formou v plnom počte, postupuje sa v zmysle Volebného poriadku. Čiže aj stanovy neurčujú akou voľbou majú prebehnúť voľby delegátov. Nechávajú to na členoch.

  Stanovy OSBD citujú. „V prípade, že si členovia družstva nezvolia svojich zástupcov priamou voľbou, písomnou formou v plnom počte, postupuje sa v zmysle Volebného poriadku.“ To by malo znamenať ak si členovia nezvolia svojich zástupcov ktorých by podľa obvodov malo byť 70 ale len 69 priamou voľbou, písomnou formou, tak v nezvolenom obvode sa postupuje v zmysle Volebného poriadku.

    Žiaľ, doplácame na chorobnú paranoju a neprekonateľné ego, či predstavenstva alebo vedenia správy, ktoré nedovoľuje prijať žiaden iný názor okrem svojho, aj keď ten ich je mnohokrát zlý,“ „Verím, že to zvolení predstavitelia pochopia, alebo či zase len sklopia uši a ďalej budú slepo, poslušne a sfanatizovane plniť príkazy, aj keď vedia, že kopec z toho je doslovná nezmyselnosť, provokácia, alebo rozmar, za ktorý nakoniec budú zodpovední práve oni, a nie tí, ktorí to vymysleli a nariadili.“

Likvidácia delegátov zhromaždenia od roku 2010 až 2017.

Vychádzajúc zo zápisníc zo Zhromaždenie delegátov za roky 2010 až 2017.

Rok 2010 predseda Ing. Kvetoslav Bačík, pozvaných delegátov na ZD 87 za Pov. Bystrica 46 za Dubnicu 41.

Rok 2011 predseda Ing. Kvetoslav Bačík, pozvaných delegátov na ZD 85 za Pov. Bystrica 46 za Dubnicu 41.

Rok 2012 predseda Ing. Kvetoslav Bačík, pozvaných delegátov na ZD 83 za Pov. Bystrica 45 za Dubnicu 38.

Rok 2013 predseda Ing. Milan Vápenik, pozvaných delegátov na ZD 83 za Pov. Bystrica ?? za Dubnicu ??.

Rok 2014 predseda Ing. Milan Vápenik, pozvaných delegátov na ZD 76 za Pov. Bystrica ?? za Dubnicu ??.

Rok 2015 predseda Ing. Milan Vápenik, pozvaných delegátov na ZD 76 za Pov. Bystrica 44 za Dubnicu 32.

Rok 2016 predseda Ing. Milan Vápenik, pozvaných delegátov na ZD 76 za Pov. Bystrica 44 za Dubnicu 32.

Rok 2017 predseda Emilia Mosná, pozvaných delegátov na ZD 73 za Pov. Bystrica 43 za Dubnicu 30.

Rok 2017 predseda Emilia Mosná, zvolený delegáti na ZD 62, za Pov. Bystrica 37 za Dubnicu 25.

V priebehu rokov 2010 až 2017 sa počet zlolených delegátov znížil z 87 na 62, čiže o 25 delegátov menej, za Pov. Bystricu zo 46 na 37, čiže o 9 delegátov menej a za Dubnicu zo 41 na 25, čiže o 16 delegátov menej. S toho za Dubnicu 3 zamestnanci OSBD, 3 členovia Predstavenstva OSBD a 2 členovia Kontrolnej komisie.

Otázka znie komu vyhovuje znižovanie počtu delegátov a hlavne z Dubnice? Samozrejme správe a jej vedeniu Ing. Jozefovi Machuňovi. A to, že predstavenstvo riadi Ing. Jozef Machuň prostredníctvom svojich verných členov predstavenstva a delegátov ktorý sú zamestnanci správy. Čiže privatizácia správy OSBD pokračuje v prospech zamestnancov a členom Družstva OSBD ostanú len oči pre plač.

 

 

ZD_2017_zapisnica.pdf
PAMFLET_ako_OSBD_tuneluje_FPUaO_domu.pdf
Ako_zamestnanec_OSBD_vysvetluje_vlastnikovi.pdf
Do_pozornosti_nam_bol_poslany_poznatok_zo_ZD_2016.pdf
Likvidacia_delegatov_zhromazdenia_od_roku_2010_az_2017..pdf